Regulamin klubu

REGULAMIN

Klubu Sportowego KS „Piłkarz” w Golubiu-Dobrzyniu


 

I. Zasady ogólne

 1. Uczestnikami Klubu mogą być dzieci od 6 roku życia.

 2. Przydział do grup treningowych dokonywany jest ze względu na wiek uczestnika. Dopuszcza się możliwość zmiany grup (po uprzednim ustaleniu z trenerem), jeśli dziecko odbiega umiejętnościami od swojego rocznika.

 3. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze i inne formy ruchu organizowane przez Klub mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

 4. Każdy uczestnik (dziecko) Klubu:

  a) rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego dostępnego na stronie internetowej http://pilkarz.futbolowo.pl w zakładce Strefa rodzica, pliki do pobrania, lub u trenera prowadzącego zajęcia oraz opiekuna poszczególnych grup wiekowych. W/w należy oddać trenerowi lub opiekunowi poszczególnych grup wiekowych.

  b) po upływie pierwszego miesiąca uczestnictwa kontynuuje zajęcia po dokonaniu niezbędnych badań lekarskich oraz konsultacji z lekarzem sportowym potwierdzającej zdolność uczestnika do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Pierwszy miesiąc jest okresem adaptacyjnym/testowym. Wyniki badań i konsultacja z lekarzem sportowym zgodnie z przepisami PZPN wymagana jest 1 raz w roku. Koszt badań i konsultacji w całości pokrywa rodzic/opiekun.

 5. Miejsca i godziny prowadzenia zajęć treningowych w odpowiednich grupach wiekowych podane na stronie internetowej http://pilkarz.futbolowo.pl w zakładce Strefa rodzica harmonogram.

 6. Uczestnik, którego udział w treningach deklaruje rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 7. Uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi.


 

II. Prawa i obowiązki uczestnika Klubu

 1. Uczestnik Klubu zobowiązuje się:

  a) godnie reprezentować Klub zarówno w trakcie treningów, turniejów, jak i w życiu codziennym, trenować w klubowym komplecie treningowym (dres, lub koszulka, spodenki, getry). Na trening przynosić odpowiednie obuwie sportowe,

  b) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

  c) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

  d) być sumiennym i zdyscyplinowanym,

  e) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

  f) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

  g) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną,

  h) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.

 2. Podstawą do wzięcia udziału w meczach i turniejach jest regularna oraz punktualna obecność na treningach, a także zaangażowanie podczas zajęć.


 

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Klubu

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje trenera, sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

 4. Opłata klubowa wynosi 40 złotych miesięcznie. W przypadku rodzeństwa drugie dziecko 30 zł miesięcznie, trzecie dziecko 10 zł miesięcznie.

 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowych wpłat do 15-go dnia każdego miesiąca u opiekuna grupy lub trenera. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności uczestnika na zajęciach w ciągu miesiąca. W przypadku gdy uczestnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić opiekunowi grupy lub trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłaty nie pobiera się.

 6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zwolnienia z opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klubem.

 7. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnika w zajęciach, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić ustnie lub pisemnie trenera prowadzącego lub opiekuna grupy najpóźniej do 25-go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego i/lub prezesa Klubu.

 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do zakupu dla uczestnika pakietu sprzętu klubowego na który składają się:

  - 2 komplety treningowe (koszulka, spodenki, getry),

  - dres,

  - deszczówka,

  - torba

  według poniższych zasad:

  a) zakup pakietu sprzętu jest finansowany w całości przez rodziców/opiekunów a jego zamówienie jest warunkiem uczestnictwa w klubie,

  b) zamówienia pakietu sprzętu rodzic/opiekun dokonuje miesiąc po przystąpieniu uczestnika do klubu. Pierwszy miesiąc uczestnictwa w klubie jest okresem adaptacyjnym/testowym,

  c) realizacja zamówień na pakiet sprzętu odbywa jeden raz w roku tj. w okresie sierpień- wrzesień jednocześnie klub zastrzega sobie prawo do wydania pojedynczych składowych pakietu w różnych terminach.

IV. Rodzaje wyróżnień

 1. Dopuszcza się następujące rodzaje wyróżnień przyznawanych Uczestnikom Klubu:

 • pochwała,

 • list gratulacyjny,

 • dyplom uznania,

 • nagroda rzeczowa.

2. Organem właściwym do przyznania nagrody są trenerzy prowadzący zajęcia.


 

V. Rodzaje kar dyscyplinarnych

 1. Dopuszcza się orzekanie następujących kar dyscyplinarnych wobec Uczestników Klubu:

 • upomnienie,

 • nagana,

 • wykluczenie uczestnika z zajęć treningowych w wymiarze od 1 do 3 treningów,

 • wykluczenie uczestnika z udziału w meczu, turnieju i innych form ruchu,

 • wydalenie uczestnika z klubu.

2.W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.


 

VI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku odwołania treningu rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 3 godziny przed treningiem.

 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, z zachowaniem konieczności do zamieszczenia informacji o zmianach na stronie klubu.

 3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu przez Uczestnika, może być podstawą do usunięcia go z Klubu.

 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga Zarząd Klubu.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?